ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

วันที่ 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด "ภักดีเกมส์" ปีการศึกษา 2565

อ่านแล้ว: 129

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม  2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด "ภักดีเกมส์" ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายประยูร มังกร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา