ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด นายชนาธิป สารีผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านแล้ว: 172

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับจังหวัดระดับจังหวัด นายชนาธิป สารีผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองสพม.ชัยภูมิ และคณะกรรมการได้เข้าประเมิน โดย มีนายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา