ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

อ่านแล้ว: 127

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายธรรมนูญ  วิชาหาผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม นายอภิชาติ  ป้องสีดา และนายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน โดย มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เรียนดี และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ที่จิตอาสาบำเพ็ญตน สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน และมีการประชุมชั้นเรียน จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน