ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

กิจกรรมตลาดนัด 0,ร,มส ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 118

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพสถิตวิทยา จัดกิจกรรมตลาดนัด 0,ร,มส เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาต่างๆ ยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการปรับแก้ผลการเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนเทพสถิตวิทยา   อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ