ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 103

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพสถิตวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 เพื่อประชุม ชี้แจง นโยบายการจัดการเรียนการสอนและแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2/2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ