วันที่ 22 กันยายน 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านแล้ว: 630

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 22 กันยายน 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยมี นายประยูร มังกร  พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอกดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองสพม.ชัยภูมิ  ดร.บุญญฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ  นางสาวเขมิกา สาทัน ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ และนางสาวรุ่งนภา  นาคหมื่นไวย ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ คณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (ประจำปีงบประมาณ 2565) ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา