นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (ประจำปีงบประมาณ 2565)

อ่านแล้ว: 867

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอกดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ  นางสาวเขมิกา สาทัน ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ และนางสาวรุ่งนภา  นาคหมื่นไวย ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ คณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (ประจำปีงบประมาณ 2565) ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ