ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตามโครงการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาแบบ Balanced Scorecard (ฺBSC)

อ่านแล้ว: 251

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
       วันที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมมังคลาภิเษก ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตามโครงการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาแบบ Balanced Scorecard (ฺBSC) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขับเคลื่อนโครงการลูกเสือจิตอาสาน้อมนำหลักปรัชญาสู่สถานศึกษาพอเพียง รวมทั้งการบูรณาการกิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ Active Learning ลงสู่ห้องเรียน แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วยแผนจัดการเรียนรู้แบบหน้าเดียว และกิจกรรมการขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัตินำโดย นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ นางวิริยะสมร บัวทอง ศึกษานิเทศก์ นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร ศึกษานิเทศก์ และนายคมสันต์ หลาวเหล็ก ศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ ทางผู้บริหาร คณะครู จะได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการการนิเทศสู่การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป