ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA Online) และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

อ่านแล้ว: 1149

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน ร้านค้าและชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA Online) และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ