โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ScQA

อ่านแล้ว: 911

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการพัฒนาประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ปีการศึกษา 2563-2565 โดยมี นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการ นายนิพนธ์  อาจนิยม  และ นายพรวิชัย บุญแก้ว รองผู้อำนวยการ คณะกรรมสถานศึกษา คณะครูและบุคลกร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินดังนี้   นายปรีชา  เคนชมภู ผอ.ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล   ประธาน  นายชัยรัตน์  เจริญสุข  ผอ.ร.ร.สตรีชัยภูมิ  รองประธาน  นางศิริวรรณ  อาจศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ  กรรมการ นายบุญยฤทธิ์  ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์    นางสาวกาญจนา  ประทุมวงศ์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการ    นางนิชา  ประยูรพันธ์ ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ นายปรีชากร ภาชนะ ครูโรงเรียนภูเขียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา