มอบโล่และเกียรติบัตรพร้อมรางวัลเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดคลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น

อ่านแล้ว: 736

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดคลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาสู่ชุมชน ด้วยโครงงานเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ เกม Please keep me (โปรดเก็บฉัน) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยมีนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบโล่และเกียรติบัตรพร้อมรางวัลให้กับนักเรียน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1.นายทศพล สีหานาม 
2.นายพุทธดา หาญนอก
3.นายสุภชัย มีเดชา 
4.นายอิทธิกร คันที
5.นางสาวณัฐวดี ปลื้มวงษ์
และครูผู้ฝึกสอน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1.นางสาวยุภา บุญสระ
2.นายศิริชัย อ้อนอุบล
3.นายสุรเชษฐ์ คำงาม
4.นายเสาร์เล็ก เพื่อนสงคราม และผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวให้โอวาทนักเรียน ณ  โดมอเนกประสงค์โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ