โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าประเวณี และการคุ้มครองเด็ก จ.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 772

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยานำ คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าประเวณี และการคุ้มครองเด็ก จ.ชัยภูมิ และ พิธีลงนาม MOU ระหว่าง  กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชัยภูมิ และโรงเรียนในสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี ณ ห้องประชุมปู่ขุนหมื่นศรี โรงเรียนหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ