นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการยกระดับความเป็นเลิศด้านสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านแล้ว: 758

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา นายไพฑูรย์ มณีจันทร์ นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ให้การต้อนรับ น.ส.กาญจนา ประทุมวงศ์ และนายคมสันต์ หลาวเหล็ก ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการยกระดับความเป็นเลิศด้านสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และ โครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ด้วยการพัฒนาต้นแบบ “เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้” ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนเทพสถิตวิทยา