โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมรับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับ นานาชาติเพื่อส่งเสริมการยกระดับความเป็นเลิศด้านสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

อ่านแล้ว: 474

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต้อนรับนางสาวเขมิกา สาทัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.ชัยภูมิ กรรมการ และนางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์  ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ  กรรมการ การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับ นานาชาติเพื่อส่งเสริมการยกระดับความเป็นเลิศด้านสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ  "เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้"  ณ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ