โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ให้การต้อนรับ หน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เพื่อเข้ารับการนิเทศ กำกับและติดตามการใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

อ่านแล้ว: 513

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ มณีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ให้การต้อนรับ หน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เพื่อเข้ารับการนิเทศ กำกับและติดตามการใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา       ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนเทพสถิตวิทยา