โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับ "รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564" ระดับดีเด่น

อ่านแล้ว: 2906

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับรางวัล ใบรับรองและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ หน่วยงานหรือบุคคล จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในโครงการและกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ประเภท "รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564" ระดับดีเด่น ปีที่ 4 ติดต่อกัน