โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ดำเนินกิจกรรมเชิญผู้ปกครองลงนาม แสดงความประสงค์เพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer

อ่านแล้ว: 2764

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 25 และ 26 กันยายน  2564 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  ได้ดำเนินกิจกรรมเชิญผู้ปกครองลงนามแสดงความประสงค์เพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีน  Pfizer