เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

อ่านแล้ว: 6101

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 14 เดือน มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น จำนวน 21 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจ และเตรียมพร้อมเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 1/2564 ณ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขให้ครบทุกคน ก่อนเปิดภาคเรียน