จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจําภาคเรียนที่ 2/2564

อ่านแล้ว: 1727

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม2564 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น นําโดยผู้อํานวยการนางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ และคณะครู จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจําภาคเรียนที่ 2/2564