โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดประชุมอบรมนิเทศภายในและเตรียมรับประเมิน SCQA ออนไลน์

อ่านแล้ว: 4878

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 11-12 พ.ค. 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดประชุมอบรมนิเทศภายในและเตรียมรับประเมิน SCQA ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MEET&ZOOM