โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีกับครูและนักเรียนคนเก่ง

อ่านแล้ว: 5910

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มีผลสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ระดับ B๑ และนักเรียนสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ (MAT GENIUS) ที่มีผลสอบอันดับที่ ๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับจังหวัด