โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาปรับปรุงอาคารสถานที่เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน

อ่านแล้ว: 7280

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
งานอาคารสถานที่ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ทำการปรับปรุงโรงอาหาร หอประชุม สร้างโรงจอดรถสำหรับนักเรียน ห้องน้ำ มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาตามนโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน