โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประชุมออนไลน์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

อ่านแล้ว: 5372

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดประชุมออนไลน์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference ) โดยมีนายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายพชรศาล สิงหาราโท นางสาวสุปราณี  สีเขียว และนายจักรกริช  แก้งวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เข้าร่วมชี้แจงนโยบายและข้อหารือทางราชการที่เกี่ยวข้อง และมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ เข้าร่วมการประชุม