โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านแล้ว: 5197

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบในวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สอบในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ค.๒๕๖๔ โดย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการ สพม.ชัยภูมิ และคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.ชัยภูมิ ได้ติดตามสังเกตการณ์ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด