โรงเรียนแก้งคร้อวิทยารับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

อ่านแล้ว: 5316

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสาวปภาวรา ประเสริฐ นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ และนางจิโรบล เคาภูเขียว ศึกษานิเทศก์ สพม.ชย นิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC -19)