ศปก.อ.แก้งคร้อ ติดตาม ตรวจรับรองการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

อ่านแล้ว: 4869

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแก้งคร้อ ตรวจรับรองการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙