โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19

อ่านแล้ว: 2746

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ งานอาคารสถานที่ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)