สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้

อ่านแล้ว: 2801

ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายถวิล มนตรี ประธานสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบOnline,On-demand,On-air และ On hand โดยตัวแทนแต่ละโรงเรียนในสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Online , On-demand ,On-air และ On-hand เพือขยายผลสู่บุคลากรในโรงเรียน และนายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ศน.สพม.ชย. ร่วมสังเกต เสนอแนะ และสรุปการจัดประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา