การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาระดับจังหวัดเพื่อรับ เครื่องหมาย "คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ.(OBEC Special)" จำนวน 11 ด้าน 93 รายการ

อ่านแล้ว: 134

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
      วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567  ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธาน และมอบนโยบายฯ พร้อม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู และบุคบลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาระดับจังหวัด เพื่อรับ เครื่องหมาย  "คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” จำนวน 11 ด้าน 93 รายการ โดยมี นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ,คณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล