การประชุมสร้างความเข้าใจ การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านแล้ว: 119

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธาน การประชุมสร้างความเข้าใจ การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชั่น ZOOM             โดยมี ผู้อำนวยการทุกกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ