ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการของ สพม.ชัยภูมิ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านแล้ว: 109

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
      วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายประทีปแสง พลรักษา ,ดร.วีระศักดิ์ พลมณี ,ดร.สมัตอาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ