สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาระบบงานตามเกณฑ์ การประเมิน ITA ของ สพม.ชัยภูมิ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านแล้ว: 5701

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาระบบงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ และมี นายสิงหศํกดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมในครั้งนี้ด้วย และมีบุคลากร สพม.ชัยภูมิ เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ

โดยก่อนเริ่มการประชุมนั้น นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ทนต่อการทุจริตอีกด้วย