ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

สพม.ชัยภูมิ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ITA Online จาก สพม.สระบุรี

อ่านแล้ว: 150

ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา, ดร.วีระศักดิ์  พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สระบุรี) นำโดยดร.มะลิวัน  มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี ในการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ