สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

อ่านแล้ว: 877

สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์  โดยมีบุคลากร และโรงเรียนในสังกัดได้รับรางวัล ดังนี้

1. นางจิโรบล  เคาภูเขียว  ศึกษานิเทศก์  รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม Best Practice ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป
2. นายประวิทย์  พลอยดำ ผอ.รร.นางยางกลักพิทยาคม รับรางวัล ชมเชย (ระดับคุณภาพดีเยี่ยม) Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป 
3. บริษัทสร้างการดีโรงเรียนภูพระวิทยาคม รับรางวัลชมเชย (ระดับคุณภาพดีเยี่ยม) ด้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป
4. นายจักรกฤษณ์  ต่อพันธ์ ครู รร.หนองบัวแดงวิทยา ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
5. ว่าที่ ร.ต.กิตติ  แววกระโทก ครู รร.ภูเขียวได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับคุณภาพ ดีมาก