ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมอัลวาเรซบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

อ่านแล้ว: 289

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2565 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ณ โรงแรมอัลวาเลซบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยในการประชุมดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ได้รับมอบรางวัล จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายปรีชา  เคนชมภู ผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล และมอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ให้โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ที่ได้รับมอบรางวัล จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ รร.โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก และ รร.หนองบัวแดงวิทยา