ผอ.สพม.ชัยภูมิ ปฐมนิเทศให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 912

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้ปฐมนิเทศน์ให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามผลการคัดเลือกฯ (มัธยม) สังกัด สพม.ชัยภูมิ จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

1. นางอุมารินทร์   จำนงชอบ  ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร. เมืองพญาแลวิทยา
2. นายธนกร   วรรณชัย  ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร. หนองบัวแดงวิทยา
3. นายไพบูลย์    ศรีจันทร์  ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร. แก้งคร้อวิทยา
4. นายทวิช  บุญโฮม    ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร. ภูเขียว
5. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐ  ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร. สตรีชัยภูมิ
6. นายณัฑฐวัฒน์  คลาดโรค  ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร. ชีลองวิทยา

ในการนี้ นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้มอบหลักแนวคิดในการบริหาร 4 สุ ได้แก่ 1) สุวิชาโน - องค์ความรู้ ผู้บริหารจะต้องศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ โดยต้องศึกษาให้รู้ลึก (มีความรู้ลึกซึ้งในงานที่ทำ) และรู้กว้าง (องค์ความรู้กว้างขวาง)  2) สุสาสโน - การถ่ายทอด ผู้บริหารจะต้องมีวิธีการและแนวทางในการถ่ายทอดนโยบายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้าใจ เพื่อให้การบริหารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  3) สุขภาโว - สุขภาพ/บุคลิกภาพ  ผู้บริหารจะต้องดูและบุคลิกภาพและสุขภาพของตนเองให้ดี เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเคารพนับถือ  4) สุปฏิปันโน – ความประพฤติ ผู้บริหารจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับบุคลากรในโรงเรียน