สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สพม.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 6674

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สพม.ชัยภูมิ โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ และมี ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากร สพม.ชัยภูมิทุกคนเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม  สพม.ชัยภูมิ โดยก่อนเริ่มการอบรมนั้น  ได้มีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทางการศึกษา สพม.ชัยภูมิ มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงออกถึง การให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมให้ สพม.ชัยภูมิ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสอีกด้วย