พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา

อ่านแล้ว: 6978

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ให้ข้อตกลง) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (ผู้รับข้อตกลง) โดยมีสถานศึกษาแกนนำ นายปรีชา เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายสุชาติ รักษาชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ นายปิยะพล  เถื่อนพาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ร่วม MOU ในรูปแบบ  'online  ผ่านระบบ E-Sign  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมเป็นพยานในการลงนาม MOU ดังกล่าว