สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านแล้ว: 6728

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และเพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธาน ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกลุ่มนิเทศฯ และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ