ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธาน การประชุมการเตรียม ความพร้อมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

อ่านแล้ว: 315

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธาน ประกอบด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากร สพม.ชัยภูมิ ร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3