สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

อ่านแล้ว: 6761

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม และมีคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของการประเมินเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 สพม.ชัยภูมิ

โดยก่อนเริ่มการประชุมนั้น สพม.ชัยภูมิ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ และบุคลากรทุกคนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงความสำคัญของค่านิยมค่าซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส มีระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการที่ดี และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม