ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต

อ่านแล้ว: 407

ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในกิจกรรม และมี นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากร สพม.ชัยภูมิ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพม.ชัยภูมิ

โดยหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติแล้ว นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้นำกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล