ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง

อ่านแล้ว: 159

ประชาสัมพันธ์.pdf