ประชาสัมพันธ์การอบรมหัวข้อ "หลักกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่"

อ่านแล้ว: 3698