การพฒั นาทักษะการคิดและการแก้ปaญหา เรcอื งภาคตัดกรวย โดยใชโ้ ปรแกรม Geogebra และโปรแกรม Desmos

อ่านแล้ว: 5432

1. ชื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหาเรื่องภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรม Geogebra และ
โปรแกรม Desmos

2. ชื่อผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

3. แนวทางการคิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
 แนวทางที่ 2 การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ขึ้นใหม่

4. ประเภทของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
สื่อการจัดการเรียนรู้ 
 
ภาคตัดกรวย_ครูภานุวัฒน์.pdf