รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564

อ่านแล้ว: 4479

ชื่อเรื่อง  ผลการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ผู้รายงาน  นายคมสันต์  หลาวเหล็ก
ปีที่รายงาน  ปี พ.ศ. 2565
บทคัดย่อ_การประกันคุณภาพการศึกษา0043.pdf