รับรางวัลระดับชาติสพฐ.ด้านการจัดการ Coding ประเภท unplugged

อ่านแล้ว: 4372

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการจัดงานเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้านโค้ดดิ้ง Coding “Coding Achievement Awards” ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ในการนี้มีผู้การจัดนิทรรศการผลงานดีเด่นด้านCoding ประเภท Unplugged Coding และ Plugged coding ทั้งสิ้นจำนวน 40 ผลงาน ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและห้องเรียนสาธิต พร้อมด้วย ดร.โชติมา หนูพริก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สพฐ. ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว และในภาคบ่าย ดร.กวินทร์เกียรติ นนท์พละ ที่ปรึกษา ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด