ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านแล้ว: 208

วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 และขบวนเทิดพระเกียรติ อัญเชิญรางวัลพระราชทานโรงเรียนวิถีพุทธ พระราชทานรุ่นที่ 4 ประจำปี 2564 โล่รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับ ม.ปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ประจำปี 2563 โดยมีนายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอหนองบัวแดง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้าราชการ ประชาชน ในตำบลนางแดด ตำบลวังชมภู ณ หอประชุมโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก