ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569)

อ่านแล้ว: 218

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 
ระยะที่ 2 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) จากสำนักงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอก มีผลประเมินในระดับ ดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน