ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

การถอดบทเรียน : กรณีศึกษาการเกิดอุทกภัยในสถานศึกษา เพื่อวางแผนในการป้องกันอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 196

การถอดบทเรียนกรณีอุทกภัย.pdf